Smart System Bin

Rate this App: 4.7/5 (379 votes)

Updated Thursday, January 18, 2018
Downloaded 3095 Times
Uploaded by DR11
Size Translate

ถังขยะอัจฉริยะเป็นแอพพลิเคชั่น IOT ที่สามารถตรวจสอบปริมาณของถังขยะว่ามีถังใดบ้างที่ติดตั้งอยู่เต็ม ปานกลาง ว่าง หรือ ออฟไลน์ พนักงานขับรถเก็บขยะสามารถรับแผนที่ถังขยะที่ควรไปเก็บได้ในทุกๆเช้า ประโยชน์เพื่อให้หน่วยงานที่นำไปใช้สามารถลดต้นทุนของน้ำมันเชื่อเพลิงของรถเก็บขยะได้... Read more